Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia 501-79-45-80 office@gulla.pl

pracodawca

ZMIANY DLA PRACODAWCÓW ZMIERZAJĄCE DO UTRZYMANIA PRACOWNIKÓW

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., zawiera szereg zmian, także tych, które mają stanowić remedium na koronawirusa dla pracodawców, jednakże zmierzających do zapewnienia pracownikom możliwości kontynuowania pracy. Ich głównym celem, jest uratowanie prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa, aby pandemia nie doprowadziła Cię do konieczności zwalniania pracowników. O to najważniejsze z nich.

Na zasadach określonych w Ustawie, wprowadzono tzw. świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. Przedsiębiorca spełniający wskazane w niej  kryteria,  u  którego  wystąpił  określonej wielkości  spadek  obrotów  gospodarczych,  w  następstwie wystąpienia  COVID-19  może  zwrócić  się  z  wnioskiem  o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy -o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników  objętych  przestojem  ekonomicznym  albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.Przedsiębiorcy  temu  przysługują  również  środki  z FGŚP  na opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych wskazanych powyżej świadczeń. Świadczenia oraz środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  pracowników,  o  których  mowa  powyżej,  są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia  za  pracę  (w  przypadku  przestoju ekonomicznego) lub połowę wynagrodzenia jednak nie więcej niż  40%  przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  z poprzedniego  kwartału  ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS  na podstawie  przepisów  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku  (w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu). Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  z  poprzedniego  kwartału ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS  na  podstawie  przepisów  o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenia oraz środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, o których mowa powyżej, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, wprowadzono dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców przez okres 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników i innych osób świadczących usługi. Starosta  może,  na  podstawie  zawartej  umowy,  przyznać przedsiębiorcy  na  zasadach  określonych  w  Ustawie dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  należnych  od  tych  wynagrodzeń  składek  na ubezpieczenia społeczne w przypadku określonej wielkości spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której  stosuje  się  przepisy  dotyczące  zlecenia,  albo  które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. Powyższe   dofinansowanie   może   być   przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia stosownego wniosku, na okres nie dłuższy niż  3  miesiące.  Rada  Ministrów  może  w  drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres. Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych  umową  o  dofinansowanie  przez  okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

            Niemniej ważne jest także to, że w przypadku  pracodawcy, u którego wystąpił  określonej wielkości spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  i  który  nie  zalega  w  regulowaniu  zobowiązań podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚS, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019  r. (w    razie    istnienia  zaległości  Ustawa przewiduje pewne wyjątki), dopuszczalne jest ograniczenie nieprzerwanego minimalnego dobowego odpoczynku i nieprzerwanego    minimalnego    tygodniowego  odpoczynku według zasad wskazanych w Ustawie.

            U  pracodawcy,  u  którego  wystąpił  określonej  wielkości spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  i  który  nie  zalega  w  regulowaniu  zobowiązań podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚS, FP lub FS do końca trzeciego kwartału  2019  r. (w  razie  istnienia  zaległości  Ustawa przewiduje  pewne  wyjątki), dopuszczalne  jest zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, według zasad wskazanych w Ustawie.

            U  pracodawcy,  u  którego  wystąpił  określonej  wielkości spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  i  który  nie  zalega  w  regulowaniu  zobowiązań podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚS, FP lub FS do końca trzeciego kwartału  2019  r.  (wyjątki),  dopuszczalne  jest zawarcie porozumienia   o stosowaniu  mniej  korzystnych  warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych   z   tymi   pracownikami, w   zakresie   i   przez   czas ustalony   w   porozumieniu, według  zasad  wskazanych  w Ustawie.

            Ostatnią zmianą stanowiącą zmianę w rozumieniu ww. ustawy, wprowadzenia  przez starostę na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do  zawartej  umowy,  może  zmienić  jej  warunki, w tym  w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form  wsparcia  realizowanych  na  podstawie  ustawy  o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

            Pamiętaj drogi przedsiębiorco! Zespół LexCoronavirus.pl jest zawsze z Tobą, i razem z Tobą stawi czoła z koronawirusem!