Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia 501-79-45-80 office@gulla.pl

pracodawca

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), wprowadziła również zmiany w zakresie zatrudniania. Zapoznaj się z najważniejszymi z nich!

W szczególności ustawa ta, wprowadza możliwość polecenia pracownikowi wykonywania przez czas  oznaczony  pracy  określonej  w  umowie  o  pracę,  poza miejscem jej stałego wykonywania, tzw. pracy zdalnej.

Wprowadzono także, tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy pokrywany w ZUS, znajdujący zastosowanie w  przypadku  zamknięcia  żłobka,  klubu  dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna   z   powodu   COVID19,   ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

przysługuje  dodatkowy  zasiłek  opiekuńczy  przez  okres  nie dłuższy niż 14 dni.

W  przypadku  zamknięcia  szkoły,  ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,  ośrodka  wsparcia,  warsztatu terapii  zajęciowej  lub  innej  placówki  pobytu  dziennego  o podobnym   charakterze z powodu   COVID-19,  do  których uczęszcza  dorosła  osoba  niepełnosprawna,  ubezpieczonemu zwolnionemu  od  wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego  sprawowania  opieki  nad  dorosłą  osobą niepełnosprawną,  przysługuje  dodatkowy  zasiłek  opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19,  w drodze  rozporządzenia, określić  dłuższy  okres  pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ponadto pracodawca  jest  zobowiązany  do  zwolnienia  młodocianego pracownika odbywającego  przygotowanie  zawodowe  z obowiązku  świadczenia  pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przy czym    pracodawca,  z  którym  zawarta  została  umowa    o refundację,   w   przypadku   wypłaty   młodocianemu pracownikowi, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Ważnym jest także fakt, że ustawa  zawiesza  na  czas  do  odwołania  stanu  zagrożenia epidemicznego/epidemii obowiązek wykonywania badań okresowych badań lekarskich pracowników, badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz  maszynistów, a  także  wprowadza  szczególne  regulacje dotyczące badań wstępnych i kontrolnych.

Znaczący jest także fakt, że  od dnia wprowadzenia zmian niemożność  wykonywania  pracy z powodu  obowiązkowej kwarantanny,  jest  traktowana  na  równi  z  niezdolnością  do pracy z powodu choroby.

Czy nadążasz za tymi zmianami? Całe szczęście cały nasz Zespół postara Ci się przedstawić je w formie skróconej, abyś mógł zwrócić uwagę na każdą ważną kwestię podlegającą zmianą.