Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia 501-79-45-80 office@gulla.pl

upadłość

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – nowe zasady

Epidemia koronowirusa zachwiała w całości gospodarką Polski. Nie mamy w tym przypadku tylko na myśli tego, że wprowadzono szereg ograniczeń, w zakresie przemieszczania się czy też kontaktu z innymi ludźmi i przebywania w określonych miejscach. Kluczowy jest fakt, że nastąpił gwałtowny zastój w gospodarce kraju, który dotknął niemalże każdą dziedzinę życia… tym należy zacząć się martwić.

Pracodawcy nie mają nowych zleceń, natomiast Ty pracowniku masz coraz mniej obowiązków służbowych, pracujesz  z pozycji tzw. home office,  zastanawiając się, czy pracodawca zapłaci Ci wynagrodzenie za kolejny miesiąc. Albo co gorsza, obawiasz się, że sytuacja  finansowa pracodawcy doprowadzi do tego, że w niedalekiej przyszłości zostanie Ci wręczone wypowiedzenie umowy o pracę. A może prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i koszty jej utrzymania w związku z panującą epidemią, przewyższają kilkukrotnie Twój miesięczny dochód. A przecież masz na utrzymaniu rodzinę, kredyt na mieszkanie i samochód ….   Znasz to skądś…..?

Cóż…. mamy nadzieję, że nie spotka Cię aż tak przykra sytuacja, i nie będziesz musiał skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie… ale jeśli jednak okaże się, że Twoja sytuacja finansowa jest tak kiepska, że nie jesteś w stanie od dłuższego czasu regulować bieżących zobowiązań… jest z tego wyjście. Mamy na myśli m.in. upadłość konsumencką.

Pokrótce, przedstawimy Ci czym ona jest, kiedy możesz z niej skorzystać jak również wskażemy Ci, na zmiany wprowadzone w tej instytucji w okresie pandemii.

Upadłość konsumencka to nic innego jak umorzenie Twoich długów. Dotychczas dotyczyło to tylko i wyłącznie długów zaciąganych przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Jednakże w dniu 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja  prawa upadłościowego, zgodnie z którą, osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci.

Skoro już wiesz, czym ona jest, wskażemy Ci na warunki wysławiane w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego, od których spełnienia uzależniona jest dopuszczalność skorzystania z ww. instytucji.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe podstawową przesłanką weryfikowania  w ogóle sytuacji danej osoby pod kątem upadłości konsumenckiej jest stwierdzenie, że osoba ta jest niewypłacalna. Mianowicie, że utraciła swoją zdolność do tego, by płacić należności, regulować terminowo swoje zobowiązania pieniężne. W związku z nowelizacją, możliwe będzie ogłoszenie przez Sąd upadłości również wobec tych, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją! Powyższe wynika z faktu, że przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty.

Jak upadłość wygląda w praktyce?

Otóż co do zasady, sąd ogłaszając Twoją upadłości, ustali plan spłaty poszczególnych zobowiązań. Plan ten zostanie dostosowany do posiadanych przez Ciebie możliwości zarobkowych oraz potrzeb bytowych. W praktyce, wygląda to tak, że  każde zobowiązanie stanowiące Twój dług, w porozumieniu z wierzycielem, zostanie rozłożone na raty w sposób, umożliwiający Ci jego całkowitą spłatę. Zdarzają się jednak przypadku, w których sąd podejmie decyzję o całkowitym umorzeniu Twojego długu. Nowelizacja prawa upadłościowego, wprowadziła jednak pewne obostrzenia w zakresie tzw. „automatycznego zniknięcia długu”. Całkowite umorzenie, będzie bowiem możliwe tylko w przypadku, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy udowodnią, że dłużnik nie posiada majątku, a także, że jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań. Przykładem powyższego jest trwała niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Ponadto sąd z chwilą wejścia w życie nowelizacji, nabył uprawnienia do ustalania, że niezdolność do spłaty nie ma u dłużnika charakteru permanentnego i podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań – wtedy dłużnik pozostaje w pięcioletnim okresie „zawieszenia”, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty, a w konsekwencji obowiązek uregulowania, chociażby częściowego, zobowiązań upadłego. Podczas tego okresu, upadły musi np. składać sądowi coroczne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej.

Ważnym jest także fakt, że w myśl nowych przepisów nie wszystkie zobowiązania dłużników będą mogły zostać umorzone. Dotyczy to w szczególności  alimentów, obowiązku  naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy też zapłaty renty odszkodowawczej.

Jest jeszcze jedna kluczowa okoliczność ważna dla Ciebie z punktu widzenia Twojej rodziny. W przypadku, gdy nie będziesz w stanie spłacić zadłużenia na podstawie planu spłaty, może dojść do zaspokojenia wierzycieli poprzez sprzedaż należącej do Ciebie nieruchomości. Jednakże w myśl nowych przepisów – dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność. Jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma otrzymasz równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat, tak abyś mógł zapewnić rodzinie podstawowe potrzeby mieszkaniowe.

Warto wskazać, że z danych resortu sprawiedliwości wynika, że liczba upadłości konsumenckich rośnie z roku na rok. W 2016 roku ogłoszono prawie 4,5 tys. upadłości konsumenckich przy prawie dwukrotnej liczbie wniosków. W 2017 roku było już blisko 5,5 tys. upadłości (na ponad 11 tys. złożonych wniosków), a w 2018 – 6,5 tys. (na prawie 13 tys. podań).   W 2018 roku łączna wysokość długu osób, które ogłosiły upadłość wynosiła 732,4 mln zł. Duża część z tych zobowiązań obejmowała kredyty – 679,4 mln zł. Same „mieszkaniówki”, czyli kredyty hipoteczne miało 145 ubiegłorocznych bankrutów. Aż 347 osób spłacało jednocześnie zarówno kredyty konsumpcyjne, jak i mieszkaniowe. Najwięcej, bo 2372 Polaków miało kredyty konsumpcyjne o przeciętnej wartości 81 tys. 826 zł. W 2019 roku, nastąpił ponowny wzrost.

Pytanie co stanie się w 2020 r.? Jak bardzo upadłość konsumencka przekroczy dotychczasowe progi, z uwagi na pandemię koronowirusa? Zapewne niebawem się dowiemy…