Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia 501-79-45-80 office@gulla.pl

podatki

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A PODATEK PIT

Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                         z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), w zakresie podatku PIT.

  1. Odroczenie terminu płatności podatku od środków trwałych będących budynkiem, tj. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. Termin zapłaty podatku za okres od marca do maja 2020 r. został przesunięty do 20 lipca 2020 r. Przesunięcie terminu płatności jest warunkowe, m.in. dla tych podatników, którzy ponieśli negatywne  konsekwencje  ekonomiczne  związane  z epidemią.
  2. Wyłącznie stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów. Podatnicy, którzy  nie  uregulowali  zobowiązania  pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie muszą korygować dochodu do obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy okresów  rozliczeniowych  w  2020    i  jest  uzależnione  od spełnienia  dodatkowych  warunków,  m.in. poniesienia negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  związanych  z epidemią.
  3. Mali podatnicy (obrót mniejszy niż 2 mln €), mogą zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za okres od marca do grudnia 2020    Możliwe  po  spełnieniu  warunków,  m.in. poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z epidemią.
  4. Podatnicy, którzy dokonali zakupów środków trwałych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem epidemii i wprowadzonych do  ewidencji  w  2020    mogą  dokonać amortyzacji  tych  środków  jednorazowo,  bez  względu  na wartość.
  5. Koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową ponoszone w  2020    na  działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na zwalczanie epidemii, można  odliczyć  od  dochodu  będącego  podstawą  obliczenia zaliczki na podatek.
  6. Podatnicy osiągający  w  2020    kwalifikowane  dochody  z kwalifikowanych   praw   własności   intelektualnej wykorzystywane do zwalczania epidemii, mogą przy obliczaniu zaliczek stosować stawkę w wysokości 5%.
  7. Odroczenie terminu złożenia rozliczenia rocznego do dnia 31 maja 2020 r. – opłacenie w tym terminie należnego podatku jest uznawane za złożone w terminie.
  8. Przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu do złożenia informacji o cenach transferowych, o których mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy PIT.