Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia 501-79-45-80 office@gulla.pl

podatki

PODATEK VAT PO ZMIANACH

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), wprowadziła także zmiany nie tylko w zakresie podatku VAT ale i innych ustaw. Co powinieneś wiedzieć o podatku VAT po zmianach? Poniżej wademekum tych zmian.

  1. Przesunięto termin  obowiązywania  nowego  JPK_VAT  dla dużych  przedsiębiorców  nadzień  1  lipca  2020    (zamiast pierwotnego 1 kwietnia 2020 r.).
  2. Przesunięto termin  wejścia w życie nowej matrycy stawek podatku VAT na dzień 1 lipca 2020 r.
  3. Wprowadzono tzw. paragon w postaci elektronicznej, których umożliwia wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę  z  każdej sprzedaży, za  zgodą  nabywcy,    w postaci elektronicznej, poprzez  przesłanie dokumentu w sposób uzgodniony  z nabywcą.
  4. Przesunięto termin wejścia w życie przepisów o wiążących informacjach stawkowych (WIS) na dzień 1 lipca 2020 r.

Ponadto:

  1. Wprowadzono możliwość zwolnienia przez Radę gminy w drodze uchwały wskazanych grup przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za część  roku 2020, zwolnienia  z  podatku od nieruchomości dot.: gruntów, budynków i budowli związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Wprowadzono możliwość przedłużenia przez Radę gminy, wskazanym grupom przedsiębiorców, terminów  płatności  rat  podatku  od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. w drodze uchwały.
  3. Odroczono termin poboru  podatku  od sprzedaży detalicznej, który miał się rozpocząć z dniem 1 lipca 2020 r. Zobowiązanie do zapłaty  podatku  powstanie  dopiero od  przychodów  ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.